Vieme všetko čo Vaša klimatizácia potrebuje. V našom servisnom stredisku máme všetko potrebné vybavenie k servisu, oprave či údržbe autoklimatizácií.
Ozón ako dezinfekčný a dezodorizačný prostriedok

Ozón sa vyznačuje výnimočne silnými oxidačnými a dezinfekčnými schopnosťami. Pre svoje špecifické vlastnosti sa už mnoho rokov využíva k úprave vody, neutralizacií pachov, likvidacií bakterií, vírusov a pliesní. Aplikácia ozónu predstavuje veľmi efektívnu alternatívu k dezinfekcii chlórovými prípravkami alebo UV žiarením. Ozón likviduje aj tie patogény, ktoré sú voči pôsobeniu chlórových prípravkov odolné. Okrem toho preniká plynný ozón do všetkých kútov a skulín aj do pórov materiálov. Ozón nezanechává toxické rezidua a jeho molekuly tvorené troma atómami kyslíku sa samovolne rozkladajú na molekuly kyslíka. Výnimočných vlastností ozónu je možné využiť k dezinfekcii a dezodorizácii uzatvorených priestorov a ich zariadení. Aplikovať sa dá vyššia koncentrácia ozónu za neprítomnosti ľudí, zvierat a rastlín, alebo je možné využívať nízkých koncentrácií ozónu za bežnj prevádzky. Výčet aplikačných možností je veľmi široký - dezinfekcia a dezodorizácia nemocničných izieb, čakární, ordinácií, hotelových izieb, verejných priestorov, interiérov automobilov, likvidácie pliesní v bytoch a v pivniciach, ochrana skladovaného ovocia a zeleniny prípadne ďalších potravín, odstranenie pachov z ovzdušia reštaurácií a kuchyní, odstránenie zápachov cigaretového dymu nielen z ovzdušia, ale i z nábytku a čalúnenia, eliminácia zápachu organického pôvodu z čističek odpadových vôd i dezinfekcie a odstranenie zápachu, v záverečnej etape likvidácia následkov povodní a požiarov.

Prístroj pre mikrobiologickú dezinfekciu interiéru vozidla pomocou O3
V kabíne vozidla vytvára po volitelnú dobu 5 - 60 minút (doporučujeme 30 min pre osobné vozidlo) ozón, ktorý vyčistí a odstráni zápach organického alebo neorganického pôvodu. Ozón ničí baktérie, vírusy, spory, pliesne a iné organizmy. Ozón ničí znečistenie chemického pôvodu, zpôsobené chemickou reakciou plastov, kobercov, izoláciou, farieb a lakov. Ozón zamedzuje vzniku organických a anorganických pachov, ničí nositeľov takéhoto zápachu (neprekrýva).Valeo Clim SPRAY

Clim SPRAY odstraňuje zápach, osviežuje a zaisťuje diskrétnu vôňu vnútri vozidla za menej ako 15min.
Valeo Clim PUR

Clim PUR čistí, dezinfikuje a chráni. Prostriedok pre zaistenie dobre pracujúceho systému klimatizácie bez akéhokoľvek zápachu.
Popis fungovania autoklimatizácie

Keď zapnete v aute klimatizáciu, elektronika v moderných systémoch spustí najprv kontrolný mechanizmus, či sú splnené všetky podmienky na činnosť. Ak áno, zapne kompresor. Pri verziách s konštantným výkonom to urobí pomocou elektromagnetickej spojky, pri verziách s premenlivým výkonom prostredníctvom špeciálneho ventilu, ktorý v podstate škrtí prietok chladiva kompresorom. Do kompresora samozrejme vstupuje chladivo v plynnom skupenstve. Kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu až na 80 – 90 °C. Takto zohriate chladivo sa tlačí do kondenzátora, kde sa ochladzuje a skvapalnuje. Tento proces funguje tak, že sa na kondenzátor privádza náporový vzduch alebo ho naň vháňajú ventilátory. Chladivo odovzdá okoliu svoju teplotu. Ak je miera ochladenia nízka, elektronika zapne ventilátory pred kondenzátorom. Samotnú mieru ochladzovania vyhodnocuje na základe informácií tlakových snímačov v systéme. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora do filtra a dehydrátora. Ten zároven plní funkciu zásobníka kvapalného chladiva. Tu sa chladivo zbavuje prípadnej vlhkosti, ktorá by mohla byt v systéme. Chladivo potom smeruje do expanznej nádrže na výparník, kde sa pri teplote -28 °C odparuje a odovzdáva teplo svojmu okoliu. Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.

Systém chladenia sa skladá zo štyroch základných zložiek:

1. kompresor
2. kondenzátor
3. expanzný ventil
4. výparník

Kompresor je jadrom chladiaceho zariadenia, odoberá paru z výparníka a stláča ho v kondenzátore. Kondenzátor odoberá teplo v množstve, ktoré sa rovná súčtu tepla absorbovaného výparníkom a tepla vyprodukovaného kompresnou činnosťou kompresora. Expanzný ventil zaistuje odpovedajúci rozdiel tlaku medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou castou systému. Výparník je miesto, kde je teplo prenášané z prostredia do chladiaceho média. Cyklus je možné zhrnút takto: para je odvádzaná kompresorom, stláčaná a prevádzaná do kondenzátora, tu je ochladzovaná a skvapalnená. Chladiace médium je vedené z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku , ďalej je vedené do výparníka, kde prijíma teplo z prostredia.
TOPlist

(c) www.autoklima-servis.sk 2013